ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดดังต่อไปนี้

1.ประกาศประกวดราคา                

2.เอกสารประกวดราคา              

3.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  

4.แบบ บก.06                         

ศวอ.นครราชสีมา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนเพาะปลูกพืชอาหารสัตว์และพืชสมุนไพรแบบระบบเปิด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สามารถดาวโหลดรายละเอียดที่นี่...

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔)                     ดาวโหลดเอกสารที่นี่ ...  

         ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา