ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 4/2561

ผู้ค้าสามารถยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. (ดาวน์โหลดเอกสาร  )

 เอกสารประกวดราคาซื้อ e-bidding

 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

 ตารางแสดงวงเงินงบจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

 

 

              วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ จัดงานวันต้นข้าวโพดหมัก (Corn Silage Field Day) ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตต้นข้าวโพดหมัก ให้แก่เกษตรกรผู้ผลิตข้าวโพดหมัก ผู้เลี้ยงโคนม นักวิจัย หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนเพื่อให้เกิดการตกลงทางธุรกิจกันระหว่างผู้ผลิตข้าวโพดหมักและกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม งานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายสัตวแพทย์ เอกภพ ทองสวัสดิ์วงศ์ ปศุสัตว์เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดงาน มีกลุ่มผู้ผลิต กลุ่มผู้บริโภค (สหกรณ์โคนม) เกษตรกร และผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 1,200 ราย

ชมภาพวิดิโอบรรยากาศในงาน คลิ๊ก!!!

 

วันที่ 30 มค. 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงาน "เทศกาลโคนมแห่งชาติ" ประจำปี 2561 ณ อ.ส.ค. อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี นสพ.อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์และคณะได้นำทอดพระเนตรนิทรรศการกรมปศุสัตว์ พระองค์ท่านฯ ทรงลงพระนามาภิไธยที่กระสอบอาหารสัตว์ TMR C16 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและข้าราชการผู้ปฏิบัติงาน ด้วยพระ มหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น...ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 

แผนผังโครงสร้างหน่วยงาน