ตามที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเก็บเมล็ดพันธุ์พืช เลขที่ 257 ห้องปฏิบัติการจุลินทรีย์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น ศูนย์ฯ จึงขอประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาดังกล่าว ดังไฟล์เอกสารประกาศผู้ชนะที่แนบมาพร้อมนี้

 ประกาศผู้ชนะ 

ตามที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารที่ทำการ เลขที่ 423 ห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น ศูนย์ฯ จึงขอประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาดังกล่าว ดังไฟล์เอกสารประกาศผู้ชนะที่แนบมาพร้อมนี้

 ประกาศผู้ชนะ

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงโรงเก็บเมล็ดพันธุ์พืช เลขที่ 257 เป็นห้องปฏิบัติการจุลินทรีย์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) เลขที่โครงการ 63087346482 ผู้ประกอบการสามารถยื่นเสนอราคาได้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศประกวดราคา

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน- มิถุนายน พ.ศ. 2563) ดังเอกสารประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

 เอกสารประกาศ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการ เลขที่ 423 เป็นห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) เลขที่โครงการ 63087345722 ผู้ประกอบการสามารถยื่นเสนอราคาได้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศประกวดราคา