นายวุฒิพันธ์ุ เนตรวิชัย

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีปะกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกอบด้วย

1. เครื่องตัดพืชอาหารสัตว์แบบดับเบิ้ลช็อป (Double chop) ขนาดหน้ากว้าง 1.25 เมตร จำนวน 1 เครื่อง

2. เครื่องอัดหญ้าแห้ง ขนาดหน้ากว้าง 1.50 เมตร จำนวน 1 เครื่อง

3. เครื่องเกลี่ยหญ้ารวมกอง แบบที่ 2 (2 โรเตอร์) 1.35 เมตร จำนวน 1 เครื่อง

4. เครื่องตัดหญ้าแบบดรัมโมเวอร์ ขนาดหน้ากว้าง 1.90 เมตร จำนวน 1 เครื่อง

5. เครื่องเกลี่ยหญ้ารวมกอง (แบบที่ 1) จำนวน 1 เครื่อง

ดังเอกสารประกาศเชิญชวนที่แนบมาพร้อมนี้

 เอกสารประกาศ

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา ประกาศแผนการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามไฟล์ประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

 เอกสารประกาศ