ประกาศ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวโหลดรายละเอียดเพิ่มเติม... 

 ศวอ.นครราชสีมา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเก็บเมล็ดพันธุ์พืชเลขที่ 257

ห้องปฏิบัติการจุลินทรีย์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สามารถดาวโหลดรายละเอียดเพิ่มเติม...

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนเพาะปลูกพืชอาหารสัตว์และพืชสมุนไพรแบบระบบเปิด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดดังต่อไปนี้

1.ประกาศประกวดราคา    

2.เอกสารประกวดราคา    

3.แบบแสดงรายการ        

4.แบบ บก.01