พิมพ์

 ศวอ.นครราชสีมา ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ประกาศประกวดราคา            

2. เอกสารประกวดราคา             

3. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

4. แบบ บก.06