พิมพ์

 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดดังต่อไปนี้

1.ประกาศประกวดราคา                

2.เอกสารประกวดราคา              

3.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  

4.แบบ บก.06