เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนเพาะปลูกพืชอาหารสัตว์และพืชสมุนไพรแบบระบบเปิด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดดังต่อไปนี้

1.ประกาศประกวดราคา    

2.เอกสารประกวดราคา    

3.แบบแสดงรายการ        

4.แบบ บก.01