นายวุฒิพันธุ์  เนตรวิชัย

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา