ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน- มิถุนายน พ.ศ. 2563) ดังเอกสารประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

 เอกสารประกาศ