ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงโรงเก็บเมล็ดพันธุ์พืช เลขที่ 257 เป็นห้องปฏิบัติการจุลินทรีย์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) เลขที่โครงการ 63087346482 ผู้ประกอบการสามารถยื่นเสนอราคาได้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศประกวดราคา