การปลูกพืชอาหารสัตว์ และนำไปใช้

 พืชอาหารสัตว์ได้แก่พืชตระกูลหญ้าและพืชตระกูลถั่วที่ใช้เลี้ยงสัตว์ทั่วไปนั้น นับว่าเป็นแหล่งอาหารหยาบที่สำคัญสำหรับเลี้ยงโคและมีราคาถูกที่สุดเมื่อเทียบกับอาหารข้นผสมเสร็จ เพราะเกษตรกรสามารถปลูกพืชอาหารสัตว์ไว้ใช้เองภายในครัวเรือนโดยการลงทุนปลูกเพียงครั้งเดียวก็สามารถใช้เลี้ยงสัตว์ไปได้นาน 3-5 ปี หรือจะนำสัตว์ไปเลี้ยงในทุ่งหญ้าสาธารณะก็ได้ 

 

 

การทำปศุสัตว์จำเป็นต้องมีแปลงหญ้าหรือทุ่งหญ้าไว้เพื่อใช้เป็นแหล่งอาหารสำหรับสัตว์ ส่วนการจัดการใช้ประโยชน์จากแปลงหญ้านั้นอาจทำได้ 2 วิธีคือปล่อยสัตว์ลงแทะเล็ม(Grazing  system) หรือทำการเก็บเกี่ยวไปให้สัตว์กิน (cut  and  carry  system) ทั้งสองวิธีหรือทั้งสองระบบต่างก็มีข้อดีข้อเสีย การที่จะจัดการระบบใดนั้นขึ้นอยู่กับเงื่อนไขปัจจัยที่ต่างกัน กล่าวโดยทั่วไปการจัดการด้วยวิธีการปล่อยสัตว์ลงแทะเล็มนั้นเหมาะสำหรับฟาร์มที่มีขนาดใหญ่หรือมีพื้นที่ต่ำกว่าวิธีตัดเกี่ยวให้สัตว์ก็ตาม

เขียนโดย อ.เฉลิมพล แซมเพชร