พิมพ์

 

ฤดูฝน นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนสิงหาคม กันยายน เป็นช่วงเวลาที่เกษตรกรควรจะลงมือปลูกพืชอาหารสัตว์ หากพ้นช่วงนี้ไปเกษตรกรจะปลูกพืชอาหารสัตว์ไม่ได้ เมื่อฤดูแล้งมาถึงหญ้าธรรมชาติก็จะขาดแคลน โคกระบือก็จะได้กินอาหารไม่เพียงพอ น้ำหนักลด หรือเจ็บป่วยเนื่องจากขาดอาหารเหมือนทุก ๆ ปี