พิมพ์

   เป้าหมายสุดท้ายในการผลิตพืชอาหารสัตว์คือ การนำพืชอาหารสัตว์ไปใช้เลี้ยงสัตว์ให้เพียงพอต่อความต้องการของสัตว์ และพืชอาหารสัตว์ที่ใช้มีคุณภาพดีเหมาะสมกับสัตว์และการให้ผลผลิตของสัตว์