พิมพ์

ตามที่กรมปศุสัตว์ได้จัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อพันธุ์ดีในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบกับกรมฯ มีนโยบายที่จะส่งเสริมการเลี้ยงโคเพื่อการส่งออกในพื้นที่ดังกล่าวในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 การผลิตพืชอาหารสัตว์ซึ่งเป็นอาหารที่สำคัญที่สุดในการเลี้ยงโคเนื้อ