พิมพ์

การเลี้ยงโคนมเป็นอาชีพที่ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมจากทุกรัฐบาลอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดเป็นระยะเวลากว่า 30 ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาการเลี้ยงโคนมมีการขยายตัวในอัตราที่สูง รวมทั้งอุตสาหกรรมนมและผลิตภัณฑ์นมในประเทศได้เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว