พิมพ์

 

 

พืชอาหารสัตว์หลายชนิดมีสารพิษที่มีโทษต่อสัตว์ เมื่อเกษตรกรนำไปเลี้ยงสัตว์โดยไม่ระมัดระวังหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ อาจจะทำให้สัตว์เลี้ยงได้รับอันตรายจนถึงตาย ก่อให้เกิดความสูญเสียโดยไม่ได้ตั้งใจ หากเกษตรกรเลี้ยงสัตว์เป็นจำนวนมากๆ เช่น โคเนื้อหรือโคนมฝูงใหญ่ๆ แล้วปล่อยโคทั้งฝูงเลี้ยงในแปลงหญ้าที่มีพืชอาหารสัตว์บางชนิดอยู่ในระยะที่มีสารพิษในลำต้น