พิมพ์

จากสถิติกรมปศุสัตว์ตั้งแต่ปี 2537-2541 ปรากฏว่าจำนวนโคเนื้อ กระบือ มีปริมาณลดลงทุกปี และต่อเนื่อง จากสถิติปี 2537 มีโค กระบือ ทั้งหมด 12,093,759 ตัว ลดเหลือ 6,805,090 ตัวในปี 2541 หรือประมาณ 5.29 ล้านตัว(43.7 %) โดยมีรายละเอียดดังนี้