พิมพ์

 

 

ภาคใต้มีฝนตกชุกและต่อเนื่องกันตลอดทั้งปี จึงมักถูกคาดหวังว่าเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงในการผลิตพืชอาหารสัตว์ หลายท่านมีความรู้สึกว่าสามารถผลิตพืชอาหารสัตว์ให้มีสีเขียวได้อย่างพอเพียงตลอดทั้งปี และเป็นความรู้สึกว่าเป็นข้อได้เปรียบที่แตกต่างจากภาคอื่นๆ ของประเทศ แต่จากประสบการณ์ของผู้เขียนเองกลับพบว่า ปัจจุบันมีความก้าวหน้าในเรื่องพืชอาหารสัตว์ของภาคใต้ยังมีน้อย และมีปัญหาอุปสรรคที่แตกต่างจากภาคอื่น โดยสรุปดังนี้