การปรับปรุงพืชอาหารสัตว์ให้มีผลผลิตและคุณภาพดี สามารถกระทำได้โดยการปรับปรุงพืชอาหารสัตว์ที่มีอยู่ดั้งเดิม การนำพืชพันธุ์ใหม่จากถิ่นอื่นมาปลูกหรือการผสมพันธุ์ โดยทั่วไปแล้วพืชที่ขึ้นอยู่ในท้องถิ่นใดอยู่ก่อนแล้ว ย่อมหมายความว่าพืชนั้นสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมนั้นได้เป็นอย่างดี แต่การนำพืชพันธุ์ใหม่จากแหล่งอื่นเข้ามาปลูกควรจะมีการพิจารณาให้ดี เพราะการนำพืชเข้ามาจะประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างด้วยกัน เช่น ความอุดมสมบูรณ์ของดิน การจัดการ และสภาพอากาศ เป็นต้น