พืชอาหารสัตว์ได้แก่พืชตระกูลหญ้าและพืชตระกูลถั่วที่ใช้เลี้ยงสัตว์ทั่วไปนั้น นับว่าเป็นแหล่งอาหารหยาบที่สำคัญสำหรับเลี้ยงโคและมีราคาถูกที่สุดเมื่อเทียบกับอาหารข้นผสมเสร็จ เพราะเกษตรกรสามารถปลูกพืชอาหารสัตว์ไว้ใช้เองภายในครัวเรือนโดยการลงทุนปลูกเพียงครั้งเดียวก็สามารถใช้เลี้ยงสัตว์ไปได้นาน 3-5 ปี หรือจะนำสัตว์ไปเลี้ยงในทุ่งหญ้าสาธารณะก็ได้