พิมพ์

ได้จัดทำผลงานวิจัย เรื่อง เศรษฐกิจการผลิตและการตลาดหญ้าเนเปียร์ปากช่อง1 เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปด้านการผลิต ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตหญ้าเนเปียร์ปากช่อง1 ศึกษาหน้าที่ทางการตลาดวิถีการตลาด และ ส่วนเหลื่อมการตลาดของหญ้าเนเปียร์ปากช่อง1 พบว่าต้นทุนการผลิตเฉลี่ยกิโลกรัมละ 0.48 บาท