พิมพ์

 

โครงการวิจัยพืชอาหารสัตว์สำหรับโคนม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) นำโดย Dr. Michael Hare ซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการ ได้ทำงานวิจัยเกี่ยวกับการคัดเลือกพันธุ์พืชอาหารสัตว์ที่สามารถเจริญเติบโต และให้ผลผลิตสูงในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง