พิมพ์

นายประทวน แจ่มใส โทร. 0507480478 บ้านหนองขาม 120 ม.10 อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานกลุ่ม ผู้ผลิตต้นข้าวโพดหมักจำหน่าย มีสมาชิก 18 ราย พื้นที่ปลูกข้าวโพด 200 ไร่ (แบบหมุนเวียนตลอดปี)