ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้จามจุรีเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์มีดังนี้