การใช้ต้นถั่วมะแฮะเป็นอาหารเสริมโคในฤดูแล้ง โดย ปราโมช ศึตะโกเศศ และ ดร.อนุชา ศิริ

การใช้ใบถั่วมะแฮะแห้งในสูตรอาหารข้นเลี้ยงโครุ่น โดย ดร.สมปอง สรวมศิริ และปราโมช ศีตะโกเศศ

การใช้ประโยชน์จากใบถั่วมะแฮะเป็นแหล่งโปรตีนในอาหารสัตว์ โดย ปราโมช ศีตะโกเศศ และคณะ