พิมพ์

มันเส้น (cassava root)

ใบมันสำปะหลังแห้งป่น