การใช้ข้าวเปลือกเหนียวในอาหารสุกร โดย บุญลือ เผือกผ่อง และคณะ

เกลือแกง

การใช้ต้นถั่วมะแฮะเป็นอาหารเสริมโคในฤดูแล้ง โดย ปราโมช ศึตะโกเศศ และ ดร.อนุชา ศิริ

การใช้ใบถั่วมะแฮะแห้งในสูตรอาหารข้นเลี้ยงโครุ่น โดย ดร.สมปอง สรวมศิริ และปราโมช ศีตะโกเศศ

การใช้ประโยชน์จากใบถั่วมะแฮะเป็นแหล่งโปรตีนในอาหารสัตว์ โดย ปราโมช ศีตะโกเศศ และคณะ

กระดูกป่น

การเจริญเติบโตของแกะที่เลี้ยงด้วยเปลือกเสาวรสหมัก โดย อนุชา ศิริ และคณะ

การใช้เปลือกผลเสาวรสหมักเป็นอาหารเสริมฟางข้าวในโคเนื้อ โดย พิสุทธิ์ เนียมทรัพย์ และคณะ

เปลือกหอยป่น

ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้จามจุรีเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์มีดังนี้

 

ฟางข้าว

โปรตีนถั่วเขียว

หมวดหมู่รอง