ครุภัณฑ์ประเภทเครื่องมือการเกษตรและวัสดุครุภัณฑ์ทั่วไป อนุมัติปี 2560 ชุดที่ 1

ครุภัณฑ์ประเภทเครื่องมือการเกษตรและวัสดุครุภัณฑ์ทั่วไป อนุมัติปี 2560 ชุดที่ 2

ครุภัณฑ์ประเภทเครื่องมือการเกษตรและวัสดุครุภัณฑ์ทั่วไป อนุมัติปี 2560 ชุดที่ 3

ครุภัณฑ์ประเภทเครื่องมือการเกษตรและวัสดุครุภัณฑ์ทั่วไป อนุมัติปี 2560 ชุดที่ 4

ครุภัณฑ์ประเภทเครื่องมือการเกษตรและวัสดุครุภัณฑ์ทั่วไป อนุมัติปี 2560 ชุดที่ 5