อาหารสำเร็จรูปสำหรับไก่พันธุ์ (พันธุ์ไข่และพันธุ์เนื้อ) อายุ 3-10 สัปดาห์ วคอ. 2559-01

อาหารสำเร็จรูปสำหรับนกกระทาเล็ก-รุ่น วคอ. 2559-02

อาหารสำเร็จรูปสำหรับสุกรเล็ก (น้ำหนัก 15-30 กิโลกรัม) วคอ. 2559-03

อาหารสำเร็จรูปสำหรับเป็ดไข่ระยะไข่ วคอ. 2559-04

อาหารสำเร็จรูปสำหรับเป็ดเนื้อ อายุ 5 สัปดาห์ขึ้นไป วคอ. 2559-05

อาหารข้นสำเร็จรูปสำหรับ โค-กระบือ วคอ. 2560-01

อาหารข้นสำเร็จรูปสำหรับ สุกร  วคอ. 2560-02

อาหารข้นสำเร็จรูปสำหรับ แพะ-แกะ วคอ. 2560-03

อาหารข้นสำเร็จรูปสำหรับ ไก่เนื้อ-เป็ดเนื้อ วคอ. 2560-04

อาหารข้นสำเร็จรูปสำหรับ ไก่ไข่-เป็ดไข่-ไก่พื้นเมือง วคอ. 2560-05

เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสม วคอ. 2560-07

อาหารสำเร็จรูปไก่พื้นเมือง แรกเกิด- 4 สัปดาห์ วคอ. 2562-01