พิมพ์

 

 

 

 

ปัจจุบันกรมปศุสัตว์มีมาตรฐานคุณภาพเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ ชั้นพันธุ์ FS, RS, CS 

  1. แบบตรวจแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ ชั้นพันธุ์จำหน่าย (CS)
  2. แบบตรวจแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ ชั้นพันธุ์ขยาย (RS)
  3. แบบตรวจแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ ชั้นพันธุ์หลัก (FS)