ห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ของกรมปศุสัตว์ ทำหน้าที่ตรวจสอบรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ ตามมาตรฐานวิธีการของ ISTA รายงานผล % ความชื้น, % ความบริสุทธิ์, % เมล็ดพืชอื่นปน, % ความงอก และน้ำหนัก 1000 เมล็ด ประจำอยู่ที่หน่วยงาน 4 แห่งคือ

  1. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์มหาสารคาม
  2. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา
  3. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ร้อยเอ็ด
  4. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุราษฎรธานี

purity testing

germination testing