การรับซื้อเมล็ดพันธุ์หญ้าจากเกษตรกร

 

กิจกรรม พัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (Seed Hub Center) ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการพัฒนาศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืช และพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

  1. เพื่อตรวจสอบและรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ ของเกษตรกร หน่วยงาน และผู้ประกอบการ
  2. เพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ให้ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISTA, ISO/IEC 17025 และพัฒนาห้องเย็นเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ให้ได้มาตรฐาน
  3. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ให้ได้ตามมาตรฐาน
  4. เพื่อส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์คุณภาพดี ให้เพียงพอต่อการใช้ภายในประเทศ และส่งออก

การตรวจสอบความงอกของเมล็ดพันธุ์หญ้า