ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์

Phetchabun Animal Nutrition Research and Development Center

129 หมู่ 5 ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

โทร 056721558      E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

พิกัด GPS 16.4470538191753, 101.157747439992

 

ทำเนียบผู้บริหาร ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์

นายรักไทย อินทรสุขศรี                พ.ศ. 2519 - 2521

นายวีรพล พินเนียม                      พ.ศ. 2521 - 2533

นายประเสร็ฐศักดิ์ นันทชมชื่น         พ.ศ. 2533 - 2543

นายเจริญรัฐ น้อยสุวรรณ               พ.ศ. 2543 - 2543

นายวีรพล พินเนียม                      พ.ศ. 2543 - 2545

นายประทวน แสนบุตร                   พ.ศ. 2545 - 2551

นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม                    พ.ศ. 2551 - 2559

นายวิโรจน์  ฤทธิ์ฤาชัย                  พ.ศ. 2559 - 2559

นายพิเชษฐ์  มหาแสน                   พ.ศ. 2559 - 2560 (รักษาการฯ)

นายปริญญา จเรรัชต์                    พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน

 

 

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์

 

ข้าราชการ จำนวน   8  อัตรา

1. นายปริญญา  จเรรัชต์           ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์

2. นายคมสัน  ทะกัน                นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ

3. นายประกอบ สุวนราวัฒน์      นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

4. นางภัณฑิลา  สร้อยคำ          เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

5. นางรุ่งอรุณ  เกตุศรีสังข์         เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

6. นายยศพณ  พวนศิริ             นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ

7. นายสนสาร  มหาวัน             นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ

8. นางสาวกฤษณี  พูลพานิชอุปถัมป์         เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน

ลูกจ้างประจำ  จำนวน  4 อัตรา

1. นางกิติยา พินเนียม             พนักงานธุรการ

2. นายขวัญชัย สว่างเมฆ          พนักงานการเกษตร

3. นายพงศักดิ์ กิ่งแก้ว             พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

4. นางนงคราญ เนตรวิชัย         พนักงานทั่วไป

 

พนักงานราชการ  จำนวน  9 อัตรา

1. นายธนบูรณ์  สุภาพรูป              นักวิชาการสัตวบาล

2. นายสงกรานต์  ประสมบูรณ์        นักวิชาการสัตวบาล

3. นายทูนธน พานศรี                   เจ้าพนักงานสัตวบาล

4. นายณัฐวุฒิ จันดา                    เจ้าพนักงานสัตวบาล

5. นางสาวอภิญญา จันสี               เจ้าพนักงานสัตวบาล

6. นายชัยณรงค์  ธรรมราช            เจ้าพนักงานสัตวบาล

7. นายเอนก  น้อยจันทร์               เจ้าพนักงานสัตวบาล

8. นางสาววนิดา แก้วกิ่งจันทร์        เจ้าพนักงานธุรการ

9. นายแดนไพร แก้วสว่าง             พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 

 

 

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์

 

 

  • การก่อตั้ง : ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์ เป็นหน่วยงานส่วนกลาง ในสังกัด สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ก่อตั้งเมื่อปี 2518 บนที่ดินราชพัสดุ ในพื้นที่ หมู่ 5 ตำบล สะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  พื้นที่รวม  888  ไร่
  • สถานะภาพของหน่วยงาน : ปัจจุบันกรมปศุสัตว์ได้มีคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์ ประจำเขต 6 โดยมีหน่วยงานในการกำกับดูแล 2 หน่วยงาน คือ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร และศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุโขทัย