วันที่ 23-27 เมษายน 2561 นายปริญญา จเรรัชต์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมปฏิบัติงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีโคนม (Dairy Field Day) จังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 19 ฟาร์ม ณ ฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมอำเภอศรีนคร และอำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย เพื่อให้บริการแก้ไขปัญหาถึงฟาร์มเกษตรกรในด้านระบบสืบพันธุ์ สุขภาพสัตว์ คุณภาพน้ำนมดิบ และด้านการจัดการอาหารโคนม  ซึ่งได้ทำงานบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน......