วันที่​ 12​ กุมภาพันธ์ 2562​
ทีมงานจากศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์​ ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์/ สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง​ /ในโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่" กิจกรรมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร/ เป็นวิทยากรบรรยายให้องค์ความรู้เรื่องข้าวโพดฉอบต้นพร้อมฝักหมักเพื่อเลี้ยงสัตว์" ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมแก่เกษตรกรในโครงการฯ​จำนวน​ 50​ ราย​ ณ​ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกข้าวโพดแปลงใหญ่"อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์​

วันที่​ 29 มกราคม​ 2562
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์​ ร่วมออกหน่วยคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์​ นายสาคร​ รุ่งเรือง เป็นประธานฯในพิธี​
ร่วมจัดบูธนิทรรศการถ่ายทอดฯองค์ความรู้ด้านอาหารสัตว์-แจกจ่ายเมล็ดพันธุ์หญ้า/ท่อนพันธุ์​ แก่เกษตรกร​และผู้สนใจโดยทั่วไป​ ณ​ บริเวณศูนย์เรียนรู้เทศบาลตำบลท่าข้าม​ อำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์​

วันที่ 25-30 พ.ย.2561
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์ ออกบูธนิทรรศการในงาน มหกรรมเกษตร อกท.ภาคเหนือ 40 (FFT 40) เพื่อจัดแสดงองค์ความรู้"ด้านการจัดการแปลงพืชอาหารสัตว์และการจัดการอาหาร TMR สำหรับสัตว์เคี้ยวเอื้อง" พร้อมแจกจ่ายพันธุ์พืชอาหารสัตว์แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจโดยทั่วไป// ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ 

 

วันที่ 22-23 มกราคม 2562 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์ ได้มอบหมายให้ นายสนสาร มหาวัน นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ และนายสงกรานต์ ประสมบูรณ์ นักวิชาการสัตวบาล เป็นวิทยากรร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก จัดประชุมเชิงวิชาการตามโครงการปศุสัตว์แปลงใหญ่อัจฉริยะ (Smart Farmer Livestock Large Scale Farm) โคเนื้อ กระบือ ไก่ดำ ในหัวข้อ"พัฒนาการลดต้นทุนการผลิตอาหารโค-กระบือ" แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือในพื้นที่ อ.นครไทยและ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก

14 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์ ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปฝึกอบรมให้กับคณะเจ้าหน้าที่และกำลังพลค่ายพ่อขุนผาเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ใน "โครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทางการเกษตร ก้าวตามรอยเท้าพ่อ" กิจกรรมการเตรียมเสบียง,การทำหญ้าหมัก,การทำหญ้าแห้งและการปลูกถั่วอัลฟัลฟ่า เพื่อนำไปใชเป็นอาหารสัตว์ ที่โครงการฯ ดำเนินการอยู่ ทั้งนี้เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ครบวงจรและการนำไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง