วันที่​ 4​ มีนาคม​ 2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์​ ร่วมกับสำนักพัฒนาอาหารสัตว์​ นำโดยท่าน​ ​นายอิทธิพล​ เผ่าไพศาล​ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอาหารสัตว์และผู้จัดการฟาร์มโคนมบริษัทในเครือ​ซี.พี.ได้ติดตามงาน"โครงการข้าวระยะน้ำนมหมัก"เพื่อใช้เลี้ยงสัตว์​ ซึ่งเป็นภารกิจร่วม​กระทรวงเกษตรและสหกรณ์​ ระหว่างกรมปศุสัตว์​และกรมการข้าว @ผลการทดสอบการใช้นวัตกรรมเครื่องจักรกลในแปลงนาครั้งนี้ประสบความสำเร็จด้วยดี​...เป็นที่พอใจของทุกฝ่าย/ทุกหน่วยงานตลอดทั้งภาคเอกชนที่มีส่วนในการขับเคลื่อนโครงการฯอย่างเป็นรูปธรรมและประสบผลสำเร็จได้เป็นอย่างดี​...

วันที่​ 1​ มี.ค.2562 เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยเเละพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์เดินทางไปประชุมกลุ่มย่อย​เกษตรกรตำบลท่าพล​ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์​ เพื่อให้เกิดการรับรู้และสร้างความมั่นใจใน"โครงการข้าวโพดฉอบต้นพร้อมฝักหมักเพื่อใช้เลี้ยงโคนม​"ซึ่งเป็นกิจกรรมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยใช้ตลาดนำการผลิต​ "

วันที่​ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์​ ร่วมกับสำนักงาน​ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์/ ในโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่​ ปีงบประมาณ​ 2562" กิจกรรมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์-ในหลักสูตรการผลิตข้าวโพดหมักเพื่อเลี้ยงสัตว์/ และเตรียมความพร้อมแก่เกษตรกรในโครงการฯ​จำนวน​ 35 ราย​ ณ​ อาคารเอนกประสงค์​ ม.22 ต.พุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์​...

วันที่​ 27 กุมภาพันธ์ 2562​ ทีมงานจากศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์​ ร่วมกับสำนักงาน​ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์/ ในโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่​ ปีงบประมาณ​ 2562" กิจกรรมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์-ในหลักสูตรการผลิตข้าวโพดหมักเพื่อเลี้ยงสัตว์/ และเตรียมความพร้อมแก่เกษตรกรในโครงการฯ​จำนวน​ 35 ราย​ ณ​ อาคารเอนกประสงค์​ ม.22 ต.พุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์​...

 วันที่27 ก.พ. 2562
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์ ร่วมกับตัวแทนจากบริษัท Kakiuchi Co.Ltd. เข้าสัมภาษณ์ฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค จำนวน 3 ฟาร์ม ผู้เลี้ยงแพะ จำนวน 7 ฟาร์ม เพื่อสอบถามความพึ่งพอใจในการใช้อาหารอัดเม็ด ที่อัดเม็ดโดยเครื่องอัดเม็ดที่ได้รับการสนับสนุนจากทางบริษัท ตาม"โครงการศึกษาทดลองการใช้เครื่องอัดเม็ดอาหารภายใต้การสนับสนุนจากประเทศญี่ปุ่น "