วันที่​ 6​ สิงหาคม​ 2562
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์ร่วมกิจกรรมจัดบูธนิทรรศการ​ องค์ความรู้พืชตระกูลถั่ว/พืชอาหารสัตว์​ ใน"งานพืชวงศ์ถั่วกู้วิกฤตการเกษตรไทย" (พืชวงศ์ถั่วแห่งชาติครั้งที่​ 7)​ ณ​ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา​ จังหวัดพิษณุโลก​ ในนามกรมปศุสัตว์

วันที่​ 25​ มิ.ย.2562
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์ร่วมกับสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์//ฝึกอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกร​ โครงการพัฒนาอาชีพในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)​"เรื่องการเลี้ยงแพะและการผลิตอาหารเพื่อลดต้นทุนการผลิต" เกษตรกรในโครงการจำนวน​ 20​ ราย​ ณ​ ศูนย์เรียนรู้​ ศพก.อำเภอหล่มสัก​ จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่​ 11​ มิ.ย.2562
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์​ ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานกระทรวงเกษตรฯฝ่ายงานส่งเสริมแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ ประชุมกลุ่มฯสร้างการรับรูู้เรื่องข้าวโพดช็อบต้นพร้อมฝักหมัก​ ที่กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตพันธุ์​ข้าวโพด นค.3​ ของกรมวิชาการเกษตร​ บ้านไร่พัฒนา​ ตำบลลานบ่า​ อำเภอหล่มสัก เพื่อหารือถึงแนวทางการผลิตข้าวโพดช็อบฯและต่อยอดกิจกรรมการผลิตข้าวโพดของกลุ่มฯที่ดำเนินการอยู่เดิม และติดตามการปฏิบัติงานการช็อบข้าวโพดในพื้นที่กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตำบลลานบ่า​ อำเภอหล่มสัก และหารือถึงทิศทางการใช้ข้าวโพดช็อบต้นพร้อมฝักของสมาชิกผู้เลี้ยงโคนมสหกรณ์โคนมหล่มสัก​ จำกัด​ 

วันที่​ 13 มิ.ย.2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์​ ร่วมกับหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดนิทรรศการให้บริการ ให้ความรู้แก่เกษตรกรในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Filed day) ณ. ศพก.เครือข่าย ม.22 บ้านอ่างหิน ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ มีเกษตรกรเข้าร่วมทั้งสิ้น 125 ราย

 

วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 นายอิทธิพล เผ่าไพศาล ผอ สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ นายอภินันท์ จินพละ เจ้าหน้าที่สัตวบาลอาวุโส ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์ พร้อมด้วยนายวสัน รุจิมิตร นายช่างเครื่องกล ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา เข้าเยี่ยมกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวโพด ตำบลลานบ่า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งอยู่ระหว่างการเก็บเกี่ยวต้นข้าวโพดพร้อมฝักจำหน่าย