เจ้าของฟาร์มชื่อ นางสาววนิดา เจริญชัย อายุ 37 ปี อยู่ที่  106 ม.4 ต.ภูน้ำหยด อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์  มีโคนมทั้งหมดจำนวน 121 ตัว มีโครีดนมจำนวน 63 ตัว ได้น้ำนมเฉลี่ยวันละ 700 กิโลกรัม และได้ส่งนมให้กับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบของ สหกรณ์โคนมหนองรีมิลล์ จำกัด ด้านการจัดการฟาร์มในด้านอาหารเบื้องต้น ยังมีปัญหาด้านต้นทุนค่าอาหารที่สูง และการจัดสัดส่วนอาหารข้นและอาหารหยาบไม่สมดุล โคที่ให้นมสูงยังได้รับโภชนะไม่เพียงพอกับความต้องการ มีการใช้กากแป้งมันในปริมาณที่มากเกินไปและมีเชื้อราปนอยู่มาก เบื้องต้นได้ให้คำแนะนำการจัดสัดส่วนอาหารใหม่เพื่อลดต้นทุนและให้โครีดนมได้รับโภชนะตรงตามความต้องการแล้ว

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี สถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี รองเท้า และสถานที่กลางแจ้ง