เจ้าของฟาร์มชื่อ นายภูมิพัฒน์ บู่สามสาย อายุ 38 ปี อยู่ที่ 135 ม.4 ต.ภูน้ำหยด อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งมีโคนมทั้งหมด 41 ตัว มีโครีดนม 17 ตัว ได้น้ำนมเฉลี่ยวันละ 450 กิโลกรัม ยังมีปัญหาด้านต้นทุนค่าอาหารที่สูง และการจัดสัดส่วนอาหารข้นและอาหารหยาบไม่สมดุล และใช้กากแป้งมันที่มีเชื้อราปนอยู่ให้วัวกิน เบื้องต้นได้ให้คำแนะนำการจัดสัดส่วนอาหารใหม่เพื่อลดต้นทุนและให้โครีดนมได้รับโภชนะตรงตามความต้องการแล้ว