วันที่ 5 สิงหาคม 2562 นายปริญญา จเรรัตช์ ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ หน่วย FMMU ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์ ออกปฏิบัติงานร่วมกับ ปศุสัตว์เขต 6 ผอ.ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ผอ.ส่วนสุขภาพสัตว์ เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ เจ้าหน้าที่ผสมเทียม และหน่วย HHU หล่มสัก ในกิจกรรมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีโคนม (Dairy Field Day) โดยได้ออกปฏิบัติงานในพื้นที่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ โดยหน่วย FMMU ศวอ.เพชรบูรณ์ ได้เข้าฟาร์มให้บริการคำนวณสูตรอาหารและจัดสัดส่วนอาหารใหม่ แนะนำการจัดการการให้อาหารสำหรับโครีดนม ให้กับสมาชิกของสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมหล่มสัก จำกัด โดยคัดเลือกฟาร์มที่มีปัญหาเรื่องคุณภาพน้ำนมไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานมาหลายเดือนแล้วจำนวน 3 ฟาร์ม คือ 1.กุณฑิลาฟาร์ม 2.บุญสิริฟาร์ม 3.ล่าสมบัติฟาร์มศว