1. วิจัยและทดสอบเทคโนโลยีอาหารสัตว์เพื่อแก้ไขปัญหา และปรับให้เหมาะสมกับเกษตรกรในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
2
. วางแผนพัฒนาและปฏิบัติงาน ผลิตเมล็ดพันธุ์หลัก เมล็ดพันธุ์ขยาย เมล็ดพันธุ์จำหน่าย และเสบียงสัตว์ให้เพียงพอสำหรับเกษตรกรในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
3
. กำกับ ดูแล และพัฒนาตลาดเมล็ดพันธุ์ และตลาดเสบียงสัตว์
4
. ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่
5
. ให้ความรู้ ให้คำแนะนำ ปรึกษา ด้านวิชาการเกี่ยวกับพืชอาหารสัตว์ อาหารสัตว์ และการจัดการต่างๆ แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วไป

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว
สังกัดสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์

ที่อยู่ 222 หมู่ 3 ต.คลองไก่เถื่อน  อ.คลองหาด จ.สระแก้ว

โทร/โทรสาร 037-247844  ,  092-480-1222

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

พิกัด ค่า GPS latitude 13.3141048067261, longitude 102.315975893423

ประวัติความเป็นมาของศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว           

- พื้นที่โครงการทับทิมสยาม 02 เดิมเป็นพื้นที่ของศูนย์อพยพกัมพูชาที่ 8 ภายใต้การดูแลกองกำลังบูรพา กองทัพภาคที่ 1  และได้จัดตั้งศูนย์วิจัยฯ ตามพระราชดำริ       

-วันที่  9 มิถุนายน 2536 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรบริเวณศูนย์ฯ ทรงเห็นชอบการดำเนินงานและได้ทรงพระราชทานนามว่า “โครงการทับทิมสยาม 02“ เพื่อวัตถุประสงค์