พิมพ์

 

ข้าราชการ 

 

 1. นายวุฒิพันธ์ เนตรวิชัย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว
 2. นางศุภลักษ์ ฮาริสัน ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ
 3. นายธนกฤต  อ่อนจันทร์  ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ
 4.   ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน
 5. นางนันทิยา  ธนะดิษฐวรางกูร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลูกจ้างประจำ 

 1. นางมยุรี  พลอยมาลี ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ส2
 2. นายสมชาย ปุณฑริกกุล ตำแหน่ง พนักงานการเกษตร ส2
 3. นายธวัต  ผงผาย ตำแหน่ง พนักงานการเกษตร ส2
 4. นายประกอบ  คำสานันท์ ตำแหน่ง พนักงานการเกษตร ส2
 5. นายมะโนเชาว์ บุบผาสุวรรณ์ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ส1
 6. นายสุภณ  โสประโคน ตำแหน่ง ช่างไม้ ช2
 7. นายบุญเลิศ  สายโคกสูง ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย บ2

พนักงานราชการ 

 1. นายอดิศักดิ์  แพทย์พิพัฒน์   ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล
 2. นายชาติชาย ชินประโคน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล
 3. นางสาวเนตรนภา เพชรพราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
 4. นายประสิทธิ์ ช่วงสูงเนิน ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
 5. นางเสาวภาย์ คำสานันท์ ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล
 6. นายชัยวัฒน์ ทิ้งเสน ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล
 7. นายสรรณนรงฌ์ เกษาพร ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล
 8. นายสุเทพ สุ่มรอด ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล