1. วิจัยและทดสอบเทคโนโลยีอาหารสัตว์เพื่อแก้ไขปัญหา และปรับให้เหมาะสมกับเกษตรกรในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
2
. วางแผนพัฒนาและปฏิบัติงาน ผลิตเมล็ดพันธุ์หลัก เมล็ดพันธุ์ขยาย เมล็ดพันธุ์จำหน่าย และเสบียงสัตว์ให้เพียงพอสำหรับเกษตรกรในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
3
. กำกับ ดูแล และพัฒนาตลาดเมล็ดพันธุ์ และตลาดเสบียงสัตว์
4
. ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่
5
. ให้ความรู้ ให้คำแนะนำ ปรึกษา ด้านวิชาการเกี่ยวกับพืชอาหารสัตว์ อาหารสัตว์ และการจัดการต่างๆ แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วไป