ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว
สังกัดสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์

ที่อยู่ 222 หมู่ 3 ต.คลองไก่เถื่อน  อ.คลองหาด จ.สระแก้ว

โทร/โทรสาร 037-247844  ,  092-480-1222

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.