ประวัติความเป็นมาของศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว           

- พื้นที่โครงการทับทิมสยาม 02 เดิมเป็นพื้นที่ของศูนย์อพยพกัมพูชาที่ 8 ภายใต้การดูแลกองกำลังบูรพา กองทัพภาคที่ 1  และได้จัดตั้งศูนย์วิจัยฯ ตามพระราชดำริ       

-วันที่  9 มิถุนายน 2536 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรบริเวณศูนย์ฯ ทรงเห็นชอบการดำเนินงานและได้ทรงพระราชทานนามว่า “โครงการทับทิมสยาม 02“ เพื่อวัตถุประสงค์


       1.สร้างความมั่นคงให้พื้นที่ตามแนวชายแดน
       2.พัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรโดยรอบบริเวณพื้นที่ศูนย์ฯ
       3.เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

- เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2537 สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ (มูลนิธิจุฬาภรณ์) ได้ขออนุญาตใช้ประโยชน์ในการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ โดยมอบให้กรมป่าไม้  ดำเนินการ และได้แบ่งพื้นที่ให้กับส่วนราชการเข้าไปดำเนินการ มีเนื้อที่รวม 1,458 ไร่ โดยแบ่งเป็น

  1. พื้นที่หน่วยฝึกและพัฒนาอาชีพฯ กรมการศึกษานอกโรงเรียน 321 ไร่
  2. พื้นที่สถานีวิจัยบำรุงดิน กรมพัฒนาที่ดิน 81 ไร่
  3. พื้นที่สำรองไว้ใช้ประโยชน์ (พื้นที่ตั้งโรงงาน)  75 ไร่
  4. พื้นที่ศูนย์วิจัยอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ 981 ไร่ 

 -ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว เริ่มดำเนินการเมื่อปี 2537 เดิมชื่อ “ ศูนย์วิจัยอาหารสัตว์ปราจีนบุรี “ ต่อมาเปลี่ยนเป็น “ ศูนย์วิจัยอาหารสัตว์สระแก้ว “ และได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น “ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว “ ตามกรอบโครงสร้างใหม่ในปัจจุบัน