หญ้าหวายข้อ (Hemarthria compressa) เป็นหญ้าพื้นเมืองที่มีความสำคัญในพื้นที่ภาคใต้ โดยเฉพาะสำหรับวัวชน ปัจจุบันเป็นพืชอาหารสัตว์เศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรที่หันมาปลูกเพื่อการจำหน่าย โดยจำหน่ายในรูปหญ้าสด  กิโลกรัมละ 5 บาท และมีแนวโน้มว่าจะขยายพื้นที่ปลูกมากขึ้นเรื่อยๆ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง และกระบี่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการจัดนิทรรศการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับหญ้าหวายข้ออย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกษตรกรที่สนใจได้

รับทราบและนำไปปรับใช้ในเชิงปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ทั้งนี้ในการจัดนิทรรศการแต่ละครั้ง มักจะใช้หญ้าหวายข้อที่เพาะใส่ถุงชำไปร่วมแสดงด้วย แต่เนื่องจากการเพาะหญ้าหวายข้อในถุงชำแบบเดิม (ใช้วิธีการนำท่อนพันธุ์เฉพาะส่วนลำต้นมาปักชำโดยไม่ใช้ยอด) ต้องใช้เวลานานถึง 60 วัน และไม่สะดวกในการขนย้าย โดยเฉพาะกรณีที่ต้องไปจัดนิทรรศการในตัวอาคาร จึงเห็นควรให้มีการศึกษาหาเทคนิคการเพาะชำหญ้าหวายข้อด้วยวิธีการตัดยอดปักชำในกระบะเพาะ ทั้งนี้เพื่อเป็นการประหยัดเวลา ค่าใช้จ่ายและสะดวกในการขนย้าย