การผลิตท่อนพันธุ์หญ้าเนเปียร์ปากช่อง1 สิ่งสำคัญที่จะทำให้ได้ผลผลิตดีหลังการปลูกอีกกระบวนการหนึ่ง คือขั้นตอนการให้น้ำ ทั้งนี้หญ้าเนเปียร์ปากช่อง1 ต้องการน้ำมากเพื่อไปช่วยการเจริญเติบโต จึงต้องคิดหาวิธีการให้น้ำที่ช่วยลดเวลาและประหยัดน้ำ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรีจึงได้นำเครื่องจักรกลการเกษตรคือรถไถนาเดิมตามติดไถหัวหมูมาช่วยทำการชักร่องในแปลงหญ้าเนเปียร์ปากช่อง เพื่อจะปล่อยน้ำแบบปล่อยในร่อง ได้อย่างทั่วถึง