การปรับเปลี่ยนแปลงหญ้ารูซี่ หญ้าพลิแคทูลัม หญ้ากินนีสีม่วง และหญ้าอื่นๆ เป็นแปลงหญ้าแพง
โกลา เพื่อผลิตเสบียงสัตว์คุณภาพดี มีความจำเป็นต้องใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชในปริมาณมาก แต่การจ้างแรงงานฉีดสารเคมีกำจัดวัชพืชในพื้นที่แปลงขนาดใหญ่นั้น ยิ่งทำให้ค่าใช้จ่ายต่างๆสูงตามไปด้วย อีกทั้งแรงงานที่จะจ้างมาดำเนินการดังกล่าวก็หายากเช่นกัน ดังนั้นศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุราษฎร์ธานี จึงได้ดำเนินการจัดทำเครื่องพ่นยาเอนกประสงค์ต่อพ่วงท้ายรถฟาร์มแทรกเตอร์ เพื่อนำมาใช้ในกิจกรรมดังกล่าว นอกจากนี้เครื่องพ่นยาเอนกประสงค์ต่อพ่วงท้ายรถฟาร์มแทรกเตอร์ ยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือฉีดน้ำทำแนวกันไฟ และใช้ดับเพลิงในกรณีเกิดไฟลุกลามแปลงหญ้าในช่วงฤดูแล้งได้อีกด้วย