การผลิตท่อนพันธุ์หญ้าเนเปียร์ปากช่อง1 สิ่งสำคัญที่จะทำให้ได้ผลผลิตดีหลังการปลูกอีกกระบวนการหนึ่ง คือขั้นตอนการให้น้ำ ทั้งนี้หญ้าเนเปียร์ปากช่อง1 ต้องการน้ำมากเพื่อไปช่วยการเจริญเติบโต จึงต้องคิดหาวิธีการให้น้ำที่ช่วยลดเวลาและประหยัดน้ำ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรีจึงได้นำเครื่องจักรกลการเกษตรคือรถไถนาเดิมตามติดไถหัวหมูมาช่วยทำการชักร่องในแปลงหญ้าเนเปียร์ปากช่อง เพื่อจะปล่อยน้ำแบบปล่อยในร่อง ได้อย่างทั่วถึง

หญ้าหวายข้อ (Hemarthria compressa) เป็นหญ้าพื้นเมืองที่มีความสำคัญในพื้นที่ภาคใต้ โดยเฉพาะสำหรับวัวชน ปัจจุบันเป็นพืชอาหารสัตว์เศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรที่หันมาปลูกเพื่อการจำหน่าย โดยจำหน่ายในรูปหญ้าสด  กิโลกรัมละ 5 บาท และมีแนวโน้มว่าจะขยายพื้นที่ปลูกมากขึ้นเรื่อยๆ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง และกระบี่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการจัดนิทรรศการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับหญ้าหวายข้ออย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกษตรกรที่สนใจได้

รับทราบและนำไปปรับใช้ในเชิงปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ทั้งนี้ในการจัดนิทรรศการแต่ละครั้ง มักจะใช้หญ้าหวายข้อที่เพาะใส่ถุงชำไปร่วมแสดงด้วย แต่เนื่องจากการเพาะหญ้าหวายข้อในถุงชำแบบเดิม (ใช้วิธีการนำท่อนพันธุ์เฉพาะส่วนลำต้นมาปักชำโดยไม่ใช้ยอด) ต้องใช้เวลานานถึง 60 วัน และไม่สะดวกในการขนย้าย โดยเฉพาะกรณีที่ต้องไปจัดนิทรรศการในตัวอาคาร จึงเห็นควรให้มีการศึกษาหาเทคนิคการเพาะชำหญ้าหวายข้อด้วยวิธีการตัดยอดปักชำในกระบะเพาะ ทั้งนี้เพื่อเป็นการประหยัดเวลา ค่าใช้จ่ายและสะดวกในการขนย้าย

ถั่วเวอราโนสไตโล หรือคาริบเบียนสไตโล หรือที่เรียกกันทั่วไปในประเทศไทยว่า “ถั่วฮามาต้า” เป็นพืชพื้นเมืองของหมู่เกาะอินเดียตะวันตก อเมริกากลางและอเมริกาใต้นำเข้ามาประเทศไทยครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๓ โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น(บุญตา,2526)

การปรับเปลี่ยนแปลงหญ้ารูซี่ หญ้าพลิแคทูลัม หญ้ากินนีสีม่วง และหญ้าอื่นๆ เป็นแปลงหญ้าแพง
โกลา เพื่อผลิตเสบียงสัตว์คุณภาพดี มีความจำเป็นต้องใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชในปริมาณมาก แต่การจ้างแรงงานฉีดสารเคมีกำจัดวัชพืชในพื้นที่แปลงขนาดใหญ่นั้น ยิ่งทำให้ค่าใช้จ่ายต่างๆสูงตามไปด้วย อีกทั้งแรงงานที่จะจ้างมาดำเนินการดังกล่าวก็หายากเช่นกัน ดังนั้นศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุราษฎร์ธานี จึงได้ดำเนินการจัดทำเครื่องพ่นยาเอนกประสงค์ต่อพ่วงท้ายรถฟาร์มแทรกเตอร์ เพื่อนำมาใช้ในกิจกรรมดังกล่าว นอกจากนี้เครื่องพ่นยาเอนกประสงค์ต่อพ่วงท้ายรถฟาร์มแทรกเตอร์ ยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือฉีดน้ำทำแนวกันไฟ และใช้ดับเพลิงในกรณีเกิดไฟลุกลามแปลงหญ้าในช่วงฤดูแล้งได้อีกด้วย

          การส่งตัวอย่างเข้าห้องปฏิบัติการฯเพื่อวิเคราะห์คุณค่าทางอาหารนั้น  โดยเฉพาะพืชอาหารสัตว์  ซึ่งเป็นตัวอย่างที่มีความชื้น  การรักษาคุณค่าทางอาหารไว้ให้ได้เป็นอย่างดีนั้น  ตัวอย่างจะต้องผ่านขบวนที่ถูกต้อง โดยเฉพาะขั้นตอนการอบตัวอย่างนับว่าเป็นขบวนการเริ่มต้นที่สำคัญลำดับแรก  ซึ่งต้องทำให้ตัวอย่างแห้งเร็วในอุณหภูมิที่เหมาะสม และยังคงรักษาคุณค่าทางอาหารไว้  ซึ่งมีหลักการณ์และขั้นตอนดังนี้

              การทำเสบียงแห้งเป็นวิธีการถนอมหญ้าหรือถั่วด้วยวิธีการตากให้แห้ง  เป็นวิธีการที่นิยมวิธีหนึ่ง  โดยมากกระบวนการผลิตจะใช้เครื่องจักรการเกษตรขนาดใหญ่พ่วงท้ายรถแทรกเตอร์ในการผลิต  เหมาะกับการผลิตอาหารหยาบคุณภาพปานกลาง  แปลงผลิตขนาดใหญ่ใช้เลี้ยงสัตว์  เช่น  โค  กระบือ  แพะ  แกะ  เครื่องมือทางการเกษตรมีขนาดใหญ่นี้การสูญเสียยังมีมากอยู่โดยเฉพาะกระบวนการอัด  ยังไม่เหมาะกับการผลิตอาหารหยาบคุณภาพดีที่ผลิตในแปลงขนาดเล็กและได้ผลผลิตน้อย  โดยเฉพาะถั่วพืชอาหารสัตว์ซึ่งเป็นอาหารหยาบชั้นดี และเมื่อนำมาทำแห้งใบจะร่วงจำนวนมากจะทำให้เกิดการสูญเสีย  ถ้าอัดฟ่อนด้วยเครื่องขนาดใหญ่

          การผลิตหญ้าแพงโกลาแห้งคุณภาพดี มีปัจจัยเกี่ยวข้องตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมดิน การปลูก การจัดการให้น้ำ-ปุ๋ย การตัด การอัดฟ่อน การเก็บรักษา ในปัจจุบันศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ ผลิตหญ้าแพงโกลาแห้งเป็นส่วนใหญ่ หญ้าแพงโกลา เป็นหญ้าที่มีลักษณะลำต้นเล็ก จำนวนต้นต่อตารางเมตรหนาแน่นมาก เหมาะสำหรับทำหญ้าแห้งได้ดี ในการตัดหญ้าผลิตหญ้าแห้งมีเครื่องตัดติดท้ายรถฟาร์มแทรกเตอร์หลายแบบ ได้แก่ เครื่องตัดหญ้าแบบดรัมโมเวอร์  เครื่องตัดหญ้าแบบดิสโมเวอร์ เครื่องตัดหญ้าแบบโรตารี่ เป็นต้น ซึ่งแต่ละเครื่องมีลักษณะการใช้งานและประสิทธิภาพแตกต่างกัน สถานีพัฒนาอาหารสัตว์หนองคายใช้เครื่องตัดหญ้าแบบโรตารี่เป็นเครื่องตัดหญ้าสำหรับผลิตหญ้าแห้ง เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ติดท้ายรถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาด 50 แรงม้าขึ้นไป เหมาะสำหรับตัดหญ้าในแปลงขนาดใหญ่ สามารถตัดหญ้าที่มีความหนาแน่นได้ดี ใช้งานได้ในเกือบทุกสภาพพื้นที่ ที่รถฟาร์มแทรกเตอร์เข้าปฏิบัติงานได้ ลักษณะใบตัดของเครื่องตัดหญ้าแบบโรตารี่ เป็นแท่งเหล็กสี่เหลี่ยมแบน ความหนาประมาณ 12 มิลลิเมตร จำนวน 2 ใบ ไม่มีความคมของใบตัด ลักษณะการทำงานใช้แรงเหวี่ยงหมุน ตีให้หญ้าหรือพืช ขาดและหลุดจากลำต้น